مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی (ISIH) - اخبار و اعلانات