فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی (ISIH) - اصول اخلاقی انتشار مقاله