مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی (ISIH) - اصول اخلاقی انتشار مقاله