مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی (ISIH) - اهداف و چشم انداز