فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از سال 1384 در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مجری طرح تدوین رشته های بین رشته ای با هدف ارتقای وضعیت علوم انسانی تعیین شد که ماحصل آن ایجاد دبیرخانه طرح های میان رشته ای و تدوین بیش از200 رشته بین رشته ای است. بنا به اهمیت این موضوع، در این گزارش، ضرورت، اهداف و نتایج اجرای طرح تدوین رشته های میان رشته ای و اقدامات انجام شده در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، موضوع کاربردی کردن علوم انسانی و آشتی دادن این حوزه از علم برای پاسخگویی به نیازهای ملموس جامعه در رشته های علوم انسانی یکی از مهم ترین ضرورت های تدوین و راه اندازی رشته های بین رشته ای محسوب می شود.

طی دو سال نخست فهرست و سرفصل های برخی از رشته ها از سال 1384 تا 1386 به تدریج مشخص گردید. سپس رشته های طراحی شده، برای نظارت دقیق تر و رفع ایرادات احتمالی، از سوی ارزیابان متخصص هر کدام از رشته ها بر اساس فرم نظارت بر طرح های بین رشته ای، مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت و برای تصویب نهایی به شورای گسترش آموزش عالی کشور ارسال گردید.

انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات میان رشته ای که در حال حاضر بیست و چهارمین شماره آن منتشر شده است، از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه ترویج و غنای علمی تدوین رشته های بین رشته ای محسوب می شود. در این فصلنامه مقالات علمی - تخصصی از سوی پژوهشگران و متخصصان بین رشته ای منتشر می شود.

اطلاعیه ها

 

فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی سال 1394

 
نظر به ارتقای کیفی فصلنامه، از پژوهشگران و اساتید دعوت میشود مقالات خود را با رعایت ضوابط و شیوهنامه فصلنامه مطالعات میانرشتهای، از طریق همین سامانه ارسال نمایند  
پست شد: 2015-07-28 بیشتر...
 

فصلنامه "مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی" در میان فهرست 10 نشریه علمی برتر در حوزه علوم انسانی

 

فصلنامه "مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی" در میان فهرست 10 نشریه علمی برتر در حوزه علوم انسانی

 
پست شد: 2015-07-28 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر

دوره 4, شماره 3 (1391)

فهرست مطالب